آرامش جسم

 

در روز چند دقیقه پاهایتان را بالا نگه دارید

_ کمک به آرامش روحی

_ بهبود جریان خون

_ کاهش ورم پا

_ر فع خستگی پاها

_ کمک به کاهش رگ های واریسی

_ بهبود سیستم گوارش

_ ایجاد هماهنگی و ارتباط ذهن و جسم

 

https://karamooz.org/young-beautiful-woman-in-spa-environment/

https://www.chetor.com/28489-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/